goup

Договір приєднання про надання юридичних, консалтингових та інформаційно-консультаційних послуг ФОП Федорук О.А.

Україна, м. Київ

ФОП Федорук Олександр Анатолійович (далі Виконавець), пропонує будь-якій фізичній чи юридичній особі (далі Замовник), укласти договір приєднання (далі Договір), щодо надання юридичних, консалтингових та інформаційно-консультаційних послуг.

 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. З метою однозначного трактування для цілей цього Договору терміни, наведені нижче, мають наступне значення:

1.1.1. Договір – цей договір приєднання про надання юридичних, консалтингових та інформаційно-консультаційних послуг (з усіма змінами та доповненнями) опублікований на веб-сайті за адресою https://justicon.ua/ua/info/dogovir-fop-fedoruk та адресований будь якій юридичній та фізичній особі. Умови договору встановлені Виконавцем, договір може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору в цілому, Замовник не може запропонувати свої умови договору.

1.1.2. Виконавець – ФОП Федорук Олександр Анатолійович, що надає юридичні, консалтингові та/або інформаційно-консультаційні послуги Замовнику, шляхом: надання консультацій та/або підготовки документів юридичного характеру та/або представництва перед державними органами, установами, організаціями, перед іншими фізичними та/або юридичними особами;

1.1.3. Замовник – фізична або юридична особа яка звернулась у встановленому цим договором порядку до Виконавця, для отримання послуг, керуючись статтею 642 Цивільного кодексу України.

1.1.4. Сайт – вебсайт розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://justicon.ua, на якому розміщена інформація про Виконавця, про юридичні, консалтингові та інформаційно-консультаційні послуги, що надаються Виконавцем та інша інформація, що містить довідково інформаційний характер.

1.1.5. Приєднання (акцепт) – це беззастережне прийняття умов цього Договору між Замовником та Виконавцем. Акцепт засвідчує факт укладення Договору, та може бути здійснений одним із способів:

шляхом оплати Замовником виставленого Виконавцем рахунку;

вчинення інших дій, які свідчать про приєднання Замовника до цього Договору, в тому числі передачі документів, надання інформації, надання згоди (в будь який, доступний Замовнику та Виконавцю, спосіб) на здійснення Виконавцем дій в інтересах Замовника на виконання замовлення Клієнта.

1.1.6. Послуги – юридичні, консалтингові та/або інформаційно-консультаційні послуги, що надаються Виконавцем Замовнику в рамках даного Договору.

1.1.7. Сторони - так разом іменуються Виконавець та Замовник.

1.2. У Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в п.1.1 Договору. В такому разі тлумачення терміну здійснюється відповідно до тексту Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору, слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається у першу чергу - законодавством України, у другу чергу - на сайті  https://justicon.ua, потім загальноприйнятим тлумаченням положення.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Приймаючи умови цього Договору, Замовник підтверджує, що володіє необхідною правоздатністю і повноваженнями для приєднання до цього Договору, здатний виконувати умови цього Договору та нести відповідальність за порушення його умов, ознайомився з умовами цього Договору в повному обсязі та приймає його умови в повному обсязі без будь-яких обмежень, згоден і зобов’язується дотримуватись умов цього Договору, та надає згоду на збір та обробку наданої Виконавцю персональної інформації на умовах та у порядку, передбаченому чинним законодавством України та даним Договором.

2.2. Всі умови Договору є обов’язковими для Сторін. Замовник, який приєднався до Договору, вважається ознайомленим з умовами Договору та таким, що погоджується з усіма істотними умовами договору, умовами надання вибраних ним послуг, орієнтовними строками надання послуг, вартістю послуг та додаткових послуг.

2.3. Всі відносини, що виникають у зв’язку із цим Договором, регулюються чинним законодавством України, якщо інше прямо не вказано у самому Договорі.

2.4. У випадку розбіжностей між текстами договору, що викладені українською, російською, англійською мовами переважну силу буде мати текст українською мовою.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується на платній основі надати Замовнику юридичні, консалтингові та/або інформаційно-консультаційні послуги на умовах та в порядку, визначених Договором, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити замовлені послуги.

3.2. Послуги надаються на підставі цього Договору. Після вчинення Замовником дій, що свідчать про приєднання ним до даного Договору, оплати послуг, або часткової оплати послуг та передачі необхідної інформації та/або документів Виконавцю.

3.3. Виконавець за потреби, на власний розсуд може залучати для надання послуг інших осіб, на умовах співпраці.

3.4. Надання послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та даного Договору.

3.5. Місцем надання послуг вважається місцезнаходження Виконавця, якщо інше не випливає з характеру надання послуг.

 

4. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ.

4.1. У відповідь на запит замовника про надання послуг, Виконавець з’ясовує потреби Замовника, оцінює можливість надання послуг, необхідний перелік послуг та їх обсяг.

4.2. Якщо у Виконавця є можливість надати необхідні послуги, він надає нарочно або відправляє електронним листом Замовнику Рахунок-специфікацію на оплату послуг, в якому зазначає:

перелік послуг;

строки надання послуг;

вартість послуг;

порядок оплати послуг;

реквізити для оплати послуг.

4.3. Якщо умови, запропоновані Виконавцем, влаштовують Замовника – він приєднується до договору шляхом оплати послуг Виконавця, чи іншими способами, визначеними у п.1.1.5 цього договору.

4.4. Перед початком виконання замовлення, Замовник повинен надати Виконавцю, в залежності від обраного виду послуг:

необхідний для надання послуг перелік документів;

необхідну для надання послуг інформацію.

Дані документи та/або інформація можуть бути надіслані поштою та/або електронною поштою, порядок надсилання узгоджується з Виконавцем (в окремих випадках повідомлення може надсилатись у Telegram, Viber, WhatsApp, тощо).

4.5. Якщо Виконавець отримав від Замовника все необхідне для виконання замовлення - він зобов’язаний відправити електронним листом підтвердження прийняття замовлення до виконання та розпочати надання послуги (в окремих випадках повідомлення може надсилатись у Telegram, Viber, WhatsApp, тощо).

4.6. По факту надання послуг Виконавець надсилає Замовнику електронний лист в якому інформує про виконання замовлення (в окремих випадках повідомлення може надсилатись у Telegram, Viber, WhatsApp, тощо)..

4.7. Послуги вважаються прийнятими у повному обсязі та без зауважень, за однієї з наступних умов:

замовник надіслав відповідь на лист, де підтвердив прийняття наданих послуг;

замовник здійснив остаточний розрахунок (у разі, якщо оплата послуг здійснюється у кілька етапів);

замовник не вчинив жодну з перерахованих вище дій, після отримання електронного листа про виконання замовлення від Виконавця, та не надіслав протягом 5 робочих днів аргументованих зауважень, щодо наданих Виконавцем послуг з зазначенням причини неприйняття послуг.

4.8. З усіх питань, що можуть виникнути в процесі оплати і отримання послуг, Замовник може звертатись до Виконавця за контактними даними, зазначеними на сайті Виконавця, або в рахунку-специфікації.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов`язаний:

своєчасно і якісно і у повному обсязі надати послуги, передбачені Договором;

надати Замовнику інформацію та документи, що стосуються процесу та результату надання послуг за допомогою засобів телефонного, поштового, електронного зв’язку, чи особисто при зустрічі;

інформувати Замовника про будь-які обставини, що перешкоджають або можуть перешкоджати якісному своєчасному чи повному наданню послуг відповідно до Договору;

вживати відповідно до чинного законодавства заходи із забезпечення конфіденційності інформації, що передається Замовником, а також інформації про Замовника;

повідомити Замовника про зміну реквізитів, номеру телефону, адреси реєстрації, електронної адреси (не пізніше наступного дня після такої зміни).

5.2. Виконавець має право:

вносити зміни та доповнення до умов Договору та додатків до нього;

самостійно встановлювати, змінювати вартість послуг та додаткових послуг;

скорочувати перелік або припиняти надання послуг;

відмовитися від надання послуг у разі неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань за цим Договором без відшкодування здійсненої передоплати за послуги;

відмовитись від надання послуг, без застосування до Виконавця будь-якого виду відповідальності, у разі якщо Замовник надав Виконавцю неправдиву інформацію або підроблені документи;

призупинити надання послуг у разі несвоєчасної оплати Замовником послуг;

на адресу електронної пошти, надану Замовником, надсилати організаційні листи та/або повідомлення, що узгоджені цим Договором.

5.3. Замовник зобов`язаний:

за першою вимогою Виконавця надати інформацію та документи, що необхідні для надання послуг. Забезпечити необхідний документообмін із Виконавцем;

своєчасно оплачувати послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору;

дотримуватись діючого законодавства України, умов даного Договору та додатків до нього;

у разі внесення змін до документів, або зміни документів, що були надані Замовником Виконавцю, не пізніше наступного дня проінформувати про це Виконавця та надати копії та/або оригінали документів з внесеними змінами, або копії нових документів.

повідомити Виконавця про зміну реквізитів, номеру телефону, адреси реєстрації, електронної адреси (не пізніше наступного дня після такої зміни).

5.4. Замовник має право:

здійснювати загальний контроль за виконанням умов Договору Виконавцем;

отримувати інші додаткові послуги Виконавця;

запитувати та отримувати інформацію та документи, що стосуються процесу та результату надання послуг за допомогою засобів телефонного, поштового, електронного зв’язку та особисто при зустрічі.

вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до умов цього Договору.

 

6. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

6.1. Вартість послуг Виконавця визначається відповідно до пропозицій, розміщених на Сайті Виконавця, та/або у виставленому рахунку-специфікації на оплату послуг, наданому нарочно або надісланому електронним листом Замовнику (в окремих випадках може надсилатись у Telegram, Viber, WhatsApp, тощо).

6.2. Якщо ціна у виставленому рахунку-специфікації на оплату послуг відрізняється від пропозицій, розміщених на Сайті, сторони керуються ціною вказаною у виставленому рахунку-специфікації.

6.3. Оплата послуг здійснюється шляхом внесення попередньої оплати в розмірі 100% вартості послуг, якщо інше не вказано у рахунку-специфікації на оплату послуг, оплата такого рахунку здійснюється на платіжні реквізити зазначені у ньому.

6.4. При здійсненні оплати Замовник має вказувати призначення платежу.

6.5. Сплата будь-яких комісій, що пов’язані із здійсненням оплати вартості послуг, здійснюється Замовником за власний рахунок за тарифами, діючими на момент здійснення платежу.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та даного Договору.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за ненадання або неналежне надання послуг Замовнику за умови:

настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності державних органів та/або установ та/або організацій, та/або настання форс-мажорних обставин);

замовник надав недостовірну, неправдиву інформацію, недостовірні та/або підроблені документи, або не повідомив інформацію та/або не надав документи які мають істотне значення для надання послуг;

невиконання Замовником вказівок та порад Виконавця, які той надає в рамках надання послуг Замовнику.

7.3. Замовник самостійно несе відповідальність за:

достовірність інформації та документів які надані Виконавцю, для надання останнім послуг відповідно до даного Договору;

будь-які свої дії або бездіяльність, які безпосередньо чи опосередковано вплинули на результат надання послуг, або за будь-які свої дії або бездіяльність, що є порушенням чинного законодавства України.

7.4. У випадку якщо Замовник відмовляється від послуг після вчинення Виконавцем дій пов'язаних з наданням послуг за цим Договором вважається, що Виконавець надав послуги в повному обсязі. Кошти, сплачені на користь Виконавця в такому випадку не підлягають поверненню.

 

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили або випадку, за умови, що Сторона, яка порушила зобов’язання, доведе існування таких обставин.

8.2. Не є обставиною непереборної сили коливання курсів валют та/або відсутність у Сторони необхідних коштів.

 

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Будь-які спірні питання, які можуть виникнути, щодо даного Договору, або у зв’язку з його виконанням Сторони вирішують шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви однієї зі Сторін, що передана засобами поштового або електронного зв’язку.

9.2. У випадку, якщо згоди по спірним питанням шляхом переговорів Сторонами не досягнуто, ці питання підлягають вирішенню у судовому порядку згідно з чинним законодавством України за місцезнаходженням Виконавця.

 

10. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

10.1. Сторони дійшли згоди, що будь-яка інформація, яка стала відома іншій Стороні внаслідок виконання умов цього Договору, яка згідно законодавства України відноситься до конфіденційною та/або комерційної таємниці не може розголошуватись без письмової згоди іншої Сторони. Дана умова діє під час строку дії Договору та протягом десяти років після завершення строку дії Договору.

10.2. Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов конфіденційності вони можуть бути притягнуті до відповідальності у відповідності з діючим законодавством України.

 

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

11.1. Цей Договір вступає в силу для кожного окремого Замовника з моменту його приєднання (акцепту) до Договору та діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань по Договору.

11.2. Даний Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії в односторонньому порядку у випадках передбачених умовами Договору.

 

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Договір в будь-який час може бути змінений і/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього і/або подальшого повідомлення Замовника. Зміни в Договір будуть публікуватися із зазначенням дати останнього оновлення. Замовник вважається повідомленим про внесені до Договору зміни і/або доповнення з моменту опублікування цих змін на Сайті за адресою: https://justicon.ua.

12.2. Зміни або доповнення внесені Виконавцем у договір не поширюються на Змовника якому в момент внесення змін надаються послуги по попередній версії договору, якщо тільки ці зміни не зумовлені змінами законодавства або інших нормативно правових актів.

12.3. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв'язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або Договору в цілому. В такому випадку Виконавець повинен якнайшвидше вжити заходів, щодо зміни договору в тій мірі, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення, щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.

 

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП: Федорук Олександр Анатолійович

Адреса: 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна,18

ІПН: 2994907819

 

+380 (98) 1000-176Contacts