goup

Національна реєстрація торгової марки (ТМ) в Україні

Зареєструємо торгову марку (ТМ) в Україні та роз'яснимо:

 • Які бувають види та класи ТМ
 • Як прискорити реєстрацію ТМ
 • Особливості реєстрації різних ТМ

Замовляйте: +380(98)1000-176

Стисло про торгову марку (ТМ)

Свідоцтво на знак для товарів і послуг – офіційний охоронний документ, що підтверджує право власності на ТМ.

Виняткове використання ТМ дозволяється лише власнику свідоцтва про реєстрацію знака для товарів і послуг.

Укладайте ліцензійні договори на використання вашої ТМ

Вносьте до статутного капіталу компанії вашу зареєстровану ТМ

Детально про торгову марку (ТМ)

Що таке торгова марка (ТМ) і що таке знак для товарів і послуг?

Торгова марка (ТМ) та знак для товарів і послуг - це тотожні поняття, але законодавчо закріплене лише останнє. Загалом це будь-яке позначення або комбінація позначень, які здатні відрізняти товари й послуги одних виробників від таких же самих або однорідних товарів і послуг інших виробників.

Які особливості свідоцтва на знак для товарів і послуг?

Свідоцтво для ТМ видається строком на 10 років від дати подачі заяви в Укрпатент. Цей строк власник може продовжити за клопотанням протягом останнього року дії свідоцтва раз на 10 років.

Що може реєструватися як ТМ?

 • будь-яке позначення (слова, літери, цифри, їх комбінації, образотворчі елементи, комбінація кольорів)
 • будь-яка комбінація позначень

ВАЖНО

Відповідно до вимог пункту 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі і на який не поширюються підстави для відмови в правовій охороні, встановлені даним Законом.

Що не реєструється як ТМ?

 • промислові зразки, права на які надані іншим особам
 • назви відомих в Україні творів науки, літератури й мистецтва або цитати й персонажі з них, твори мистецтва і їх фрагменти без згоди власника авторського права або їх правонаступників
 • прізвища, імена, псевдоніми й похідні від них, портрети й факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої згоди

Також не можуть бути торговельною маркою:

Знаки, які зображують або імітують:

 • державні герби, прапори й інші державні символи (емблеми)
 • офіційні назви держав
 • емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій
 • офіційні контрольні, гарантійні й пробірні клейма, печатки, нагороди й інші знаки відмінності

Знаки, які:

 • зазвичай не мають розпізнавальної здатності й не набули такої внаслідок їхнього використання
 • складаються лише з позначень, які є загальновживані як позначення товарів і послуг певного виду
 • складаються лише з позначень, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце й час виготовлення або збуту товарів або надання послуг
 • є оманливими, тобто такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу
 • складаються лише з позначень, які є загальновживаними символами й термінами
 • відображають лише форму, обумовлену природнім станом товару або необхідністю одержання технічного результату, або який надає товару істотну цінність

Знаки, які є тотожними чи схожими настільки, що їх можна переплутати:

 • із знаками, раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких же або споріднених з ними товарів і послуг
 • із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими у відповідності зі статтею 6 Паризької конвенції з охорони промислової власності
 • з фірмовими найменуваннями, відомими в Україні, які належать іншим особам, що одержали право на них до дати подачі заявки, щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг
 • кваліфікованими вказівками походження товарів (у тому числі спиртних і алкогольних напоїв), які охороняються згідно Закону України "Про охорону прав на вказівку походження товарів"
 • знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими в Україні у встановленому порядку

Куди подається заявка про отримання свідоцтва на ТМ в Україні?

Заявка на реєстрацію торговельної марки в Україні подається лише до Укрпатенту, що потім також видає свідоцтва на знак для товарів і послуг. Укрпатент підпорядковується Мінекономрозвитку.

Що таке класи МКТП та яке відношення це має до ТМ?

МКТП - це Міжнародна класифікація товарів і послуг, де схожі за властивостями чи призначенням товари і послуги згруповані на класи. Для реєстрації ТМ потрібно обрати щонайменше 1 клас, тобто групу товарів або послуг, для яких планується використовувати знак.

Які етапи реєстрації ТМ?

 1. Перевірка заявки на наявність усіх документів, установлення дати подачі заявки на знак товарів і послуг та повідомлення про це.
 2. Формальна експертиза, на якій перевіряється правильність оформлення матеріалів заявки й відповідність їх вимогам ЗУ «Про охорону прав на знаки товарів і послуг» і на відповідність заявленого переліку товарів і послуг МКТП.
 3. Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) – перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.
 4. На підставі проведених експертиз Укрпатент ухвалює одне з рішень:
  - зареєструвати ТМ для всіх зазначених у заявці товарів і послуг
  - відмовити в реєстрації ТМ
  - зареєструвати ТМ щодо однієї частини зазначених у заявці товарів і послуг, а відносно іншої частини - відмовити
 5. Оплата державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію ТМ і державний збір за публікацію інформації про його видачу.

ВАЖНО

 • Заявка вважається відкликаною, якщо заявник протягом 3 місяців не оплачує державне мито й збір
 • Згідно із Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подачі в Укпатент.

Порядок національної реєстрації ТМ

Підготовка
 • консультації
 • добір класів відповідно до МКТП
від 2 р.д.
Пошук (не обов'язково) проведення попереднього пошуку зареєстрованих торговельних марок і заявок, поданих на реєстрацію в Укпатенті від 7 р.д.
Подача документів формування пакета документів і подача в Укрпатент від 2 р.д.
Проведення формальної експертизи й призначення дати подачі заявки ухвалення рішення про відповідність матеріалів заявки законодавству від 300 р.д.
Присвоєння номера подачі заявки 1 міс. від дня початку проведення формальної експертизи від р.д.
Проведення кваліфікаційної експертизи

Прийняття одного з рішень:

 • зареєструвати знак для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
 • відмовити в реєстрації знаку для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
 • зареєструвати знак щодо однієї частини зазначених у заявці товарів і послуг, а відносно іншої частини – відмовити.
від 60 р.д.
Внесення відомостей про видачу свідоцтва до Державного реєстру Внесення відомостей про видачу свідоцтва до Державного реєстру від 30-60 р.д.
Публікація відомостей в офіційному бюлетені України «Промислова власність» 2 рази в місяць від р.д.
Отримання Свідоцтва на знак товарів і послуг Отримання Свідоцтва на знак товарів і послуг від 1 р.д.

Перелік документів, необхідних для національної реєстрації ТМ

# Документ Форма документа Примітка Ю* К*
1 Заява від заявника на реєстрацію торговельної марки Копії, засвідчені печаткою і підписом Директора
2 Інформація про заявника Найменування юридичної особи або ПІП фіз. особи
3 Поштова адреса Для розсилання Укрпатентом повідомлень, висновків про торговельну марку, яка реєструється
4 Макет торговельної марки Зображення логотипа, словесного позначення, комбінованого позначення і т.д.
5 Перелік товарів і послуг На які ставиться захист знаком
6 Опис знаку Оригінал
7 Добір класів Оригінал
8 Квитанція про сплату державного збору за подачу заявки Можна оплатити протягом 2-х місяців, від дня подачі заявки
9 Доручення на ім'я наших співробітників Копії, засвідчені печаткою і підписом Директора В 1-му екз.

* Ю - Готує компанія ЮСТІКОН, К - Надає клієнт

Законодавство

 • Цивільний кодекс України
 • Закон України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг»
 • Постанова КМУ № 1716 «Про затвердження Порядку оплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності»
 • Наказ МОН №116 «Про затвердження Правил складання й подачі заяви на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг»
 • Наказ МОН №677 «Про затвердження Положення про Комісію щодо узгодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знаку для товарів і послуг»
 • Наказ МОН №10 «Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг»
 • Наказ МОН №175 «Про затвердження Правил узгодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знаку для товарів і послуг»
 • Наказ МОН №576 «Про затвердження Інструкції про подачу, розгляд, публікацію й внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг і видачу ліцензії на використання знаку (міжнародного знаку) для товарів і послуг»
 • Наказ МОН №247 «Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення якої-небудь особи з матеріалами заяви на об'єкт права інтелектуальної власності»
 • Наказ МОН №228 «Про затвердження Порядку визнання знаку добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності»
 • Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1981 року

Вартість національної реєстрації ТМ

Знак для товарів і послуг (ТМ) в Україні
 • Консультація
 • Підготовка заявки
 • Отримання опису документів
 • Ведение кореспонденції з Укрпатентом
 • Отримання свідоцтва на ТМ

7500 грн (загальний строк реєстрації - до 18 міс.)

 • Пошук тотожних та схожих простих ТМ (текст АБО зображення)

7 д. - 1000 грн

3 д. - 2000 грн

 • Пошук тотожних та схожих комбінованих ТМ (текст ТА зображення)

7 д. - 2000 грн

3 д. - 4000 грн

 • Державні збори за подання заявки на ТМ (1 клас МКТП):
 • проста ТМ
 • комбінована ТМ

4000 грн

6000 грн

 • Державний збір за публікацію та видачу свідоцтва на ТМ (1 клас МКТП)

від 600 грн

 • Прискорення експертизи (загальний строк реэстрації - до 12 міс.):
 • проста ТМ
 • комбінована ТМ

6000 грн

12000 грн

 • Переклад документів

від 250 грн (залежить від мови та обсягу)

Відповіді на популярні питання

Які потрібні документи для реєстрації торгової марки в Україні фізичній особі (мережа магазинів, виробництво продукції та фасовка)? А також вартість послуг і оплата мит в Укрпатент?

Для реєстрації ТМ фізичною особою Вам необхідно надати інформацію щодо ПІБ, дати народження та місця проживання, а також назву (макет) ТМ. Вартість нашої юридичної допомоги становить 7500 грн. Вартість державних платежів залежить від кількості вибраних класів і виду ТМ. Зможемо точно порахувати всі платежі одразу після ознайомлення з ТМ.

Чим відрізняється реєстрація торгового знаку від торгової марки?

Торговий знак, знак для товарів і послуг, ТМ, торгова марка, товарний знак означає одне і те ж. Процедура реєстрації нічим не відрізняється.

Що входить у Ваші послуги з реєстрації товарного знаку та яка вартість прискореної реєстрації торгової марки?

У послуги нашої компанії входить:

 • консультації з питань реєстрації торгової марки
 • підготовка пакета документів для подання в Украпатент
 • листування з Укрпатентом (при необхідності)
 • подання пакета документів в Украпатент
 • отримання свідоцтва Укрпатента на знак для товарів і послуг

Вартість прискореної реєстрації ТМ - від 6 000 грн.

Відгуки та коментарі

Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
+380(98)1000-176Contacts