goup

КВЭД 2012

КВЭД 2010 (КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010)
 

КВЭДы (КВЕД) применяются как частными предпринимателям (ФЛП, СПД), так и другими субъектами хозяйствования (предприятиями).

Однако необходимо отметить, что в 2012 и 2013 годах паралельно действовали и новый, и старый КВЭД (КВЕД). Последний был утвержден приказом Госпотребстандарта Украины от 26.12.2005 г. № 375 «Классификация видов экономической деятельности. ДК 009:2005»(далее — ДК 009:2005) .

Действие старого ДК 009:2005 продливали сначала на 2012, а потом и на 2013 год. То есть, и в 2012 и в 2013 году действовали и старые и новые КВЭД (КВЕД). А вот с 2014 года действуют только новые КВЕДы, которые приведены ниже.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

чинний від 01.01.2012 р.  

прийнято та надано чинності 
Наказ Держспоживстандарту України 
11.10.2010 № 457  

НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ДК 009:2010

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.11. 2010 року № 530

ВСТУП

Однією з найважливіших умов розвитку національної статистики, адаптованої до умов глобалізованої економіки, є створення та впровадження сучасної системи національних статистичних класифікацій, згармонізованих із міжнародними. Упровадження статистичних класифікацій дає можливість підняти на якісно новий рівень статистичний аналіз стану національної економіки та прогнозування її розвитку, вивчення міжгалузевих проблем.  
Статистичні класифікації мають бути базовані на ґрунтовних методологічних основах, щоб забезпечувати інформаційну єдність і цілісність зібраної статистичної інформації, можливість інтегрування в процес міжнародного інформаційного обміну, що є неодмінною умовою входження в співтовариство розвинених країн світу.  
Система статистичних класифікацій не статична і тому, зважаючи на зміни у світовій економіці та суспільстві, виникає потреба в перегляді центральних статистичних класифікацій. Перегляд статистичних класифікацій здійснюють принаймні один раз на 5 - 10 років. Наприклад, версії Міжнародної стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної діяльності (ISIC) прийнято в 1948, 1958, 1968, 1989, 2002 роках, Класифікації основних продуктів (CPC) - у 1989, 1997, 2002 роках.  
Останній всесвітній перегляд Міжнародної стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної діяльності (ISIC) Статистична комісія ООН розпочала в 1999 році. Перегляд зініційовано у зв'язку зі швидким розвитком технологій, особливо у сфері інформаційної та телекомунікаційної діяльності, появою нових типів спеціалізації компаній, поділом праці, новими концептуальними підходами до класифікації професійних і адміністративних послуг. Також було враховано зростання попиту на більш повну й зіставну інформацію в деяких галузях, які представляють певний інтерес для міжнародних організацій у межах виконання міжнародних програм і державної політики, наприклад, програм щодо охорони довкілля, забезпечення населення питною водою, охорони здоров'я людини тощо.  
У межах Європейського статистичного простору, який, окрім країн - членів Європейського Союзу, охоплює країни Європейської асоціації вільної торгівлі та більшість країн Центральної Європи, з 1993 року статистичні дані вперше почали збирати та розробляти за Класифікацією видів економічної діяльності Європейського Співтовариства (NACE) та Класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Співтовариства (CPA). NACE та CPA - це складова частина міжнародної інтегрованої системи статистичних класифікацій. NACE - похідна класифікація від ISIC і, задля задоволення конкретних потреб користувачів у ЄС, вона більш деталізована на нижчому рівні.  
В Україні національні статистичні класифікації видів економічної діяльності, продукції, товарів створювали, використовуючи європейські класифікації в незмінному вигляді. Упровадження Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009-96), яку було побудовано на базі NACE (Rev. 1), відбувалось протягом 1997 - 2000 років згідно з розробленим планом заходів, а, починаючи з січня 2001 року, за цією Класифікацією здійснювали організування статистичних спостережень, формування зведеної інформації та публікацію статистичних даних. З 2006 року набула чинності друга редакція Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), побудована на базі NACE (Rev. 1.1).  
Подану Класифікацію видів економічної діяльності створено на основі NACE (Rev. 2), упровадженої Регламентом (ЄС) Європейського парламенту та ради від 20 грудня 2006 року N 1893/2006.1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Класифікація видів економічної діяльності (далі - КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об'єднанні підприємств, що виробляють подібні товари чи послуги або використовують подібні процеси для створення товарів чи послуг (тобто сировину, виробничий процес, методи або технології), у групи.  
Основне призначення КВЕД - визначати та кодувати основні та другорядні види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців.  
Основний вид економічної діяльності - це визначальна ознака у формуванні та стратифікації сукупностей статистичних одиниць для проведення державних статистичних спостережень. Органи державної статистики розраховують основний вид економічної діяльності на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності підприємств за рік.  
Крім того, КВЕД призначений забезпечувати  
- статистичний облік підприємств і організацій за видами економічної діяльності;  
- проведення державних статистичних спостережень економічної діяльності й аналізу статистичної інформації на макрорівні (складання показників національних рахунків - рахунків виробництва й утворення доходу, таблиці "витрати-випуск");  
- зіставлення національної статистичної інформації з міжнародною через застосування єдиної статистичної термінології, статистичних одиниць і принципів визначення та змінення видів економічної діяльності підприємств і організацій.  
Тобто КВЕД - це статистичний інструмент для впорядкування економічної інформації. Водночас Класифікація є механізмом спільної мови, що має використання в багатьох інших, нестатистичних сферах (соціальному та податковому регулюванні, ліцензуванні, системі тарифів тощо), проте, не завжди адаптована до цього повною мірою. Отже, Класифікація не завжди відповідає всім потребам користувачів за межами статистичної системи, у зв'язку з чим можуть виникнути суперечності стосовно юридичного використання коду КВЕД. Слід мати на увазі, що код виду діяльності не створює прав чи обов'язків для підприємств і організацій, не спричинює жодних правових наслідків. Код виду діяльності не обов'язково достатній критерій для виконання умов, передбачених нормативними актами. У застосуванні нормативних актів чи контрактів код виду діяльності - це припущення, а не доказ.  
Використання КВЕД для статистичних потреб передбачає дотримання методологічних правил, структури класифікації та визначених меж між позиціями, структурних зв'язків між класифікаціями діяльності, продукції та товарів зовнішньоекономічної діяльності, методу "зверху-вниз" (top-down) щодо основного виду діяльності, визначень статистичних одиниць тощо.  
Будь-яке використання КВЕД не для статистичних потреб (адміністративних або нормативних) здійснюють самі користувачі за власними правилами, відповідаючи за це та належно пояснюючи таке використання.

 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій класифікації є посилання на такі нормативні документи:  
- Регламент (ЄС) Європейського парламенту та ради від 20 грудня 2006 року N 1893/2006 (Regulation EC N 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) N 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical domains)  
- Господарський кодекс України  
- Закон України "Про державну статистику"  
- Методологічні положення щодо визначення основного виду економічної діяльності підприємства.

 

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Об'єктами класифікації у КВЕД є види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців (далі - суб'єкти), що їх на вищих рівнях класифікації групують у галузі.  
У Господарському кодексі України (стаття 260) і статистичних класифікаціях термін "галузь" визначено як сукупність усіх виробничих одиниць, які здійснюють переважно однакові чи подібні види економічної діяльності.  
Користуючись терміном "галузь", треба враховувати, що подібність видів економічної діяльності не є чітко визначеною категорією і для різних цілей її можна розглядати як у більш загальному, так і в конкретному контексті. Так, наприклад, цілком правомірно розглядати в загальному контексті як галузі економіки сільське господарство або переробну промисловість. 
Найбільш узагальнені угруповання видів економічної діяльності на рівні секцій КВЕД дають змогу виділити основні галузі економіки.  
Задля проведення економічного аналізу, міжнародних зіставлень системи національних рахунків та поширення статистичних даних державних статистичних спостережень застосовують стандартні угруповання, наведені в додатку А.  
КВЕД побудовано за ієрархічною системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні познаки секцій використовують як рубрикатор і їх не використовують у кодуванні. Подальшу деталізацію секцій КВЕД - розділ, група, клас - позначають цифровими кодами.  

Структура кодового позначення об'єкта КВЕД

Y XX.XX,

де  
Y - секція (літери латинської абетки від A до U)  
XX - розділ  
XX.X - група  
XX.XX - клас 

КВЕД згармонізовано на рівні Y XX (розділ) з Міжнародною стандартною галузевою класифікацією всіх видів економічної діяльності (ISIC, Rev. 4 - 2008) та на рівні Y XX.XX (клас) - з Класифікацією видів економічної діяльності ЄС (NACE, Rev. 2 - 2006).  
На відміну від попередніх редакцій, КВЕД не має рівня підсекції через відсутність такого рівня в базовій класифікації NACE (Rev. 2). За результатами перегляду у КВЕД також немає рівня підкласу, що зумовлено значною деталізацією класів у NACE (Rev. 2). З огляду на це КВЕД є національною класифікацією, ідентичною базовій міжнародній статистичній Класифікації видів економічної діяльності ЄС - NACE (Rev. 2).

 

Кількісна структура КВЕД за класифікаційними рівнями
Секції Розділи (XX)  Групи (XX.X)  Класи (XX.XX) 
A 3 13 39
B 5 10 15
C 24 95 230
D 1 3 8
E 4 6 9
F 3 9 22
G 3 21 91
H 5 15 23
I 2 7 8
J 6 13 26
K 3 10 18
L 1 3 4
M 7 15 19
N 6 19 33
O 1 3 9
P 1 6 11
Q 3 9 12
R 4 5 15
S 3 6 19
T 2 3 3
U 1 1 1
21 88 272 615

Задля відображення зв'язків національної статистичної класифікації з міжнародними у КВЕД наведено коди NACE (Rev. 1.1, 2002) та ISIC (Rev. 4, 2008).  
Ведення КВЕД здійснює Держкомстат.  
Підставою для внесення змін до КВЕД є відповідні зміни в базовій міжнародній статистичній класифікації NACE.

 

4. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому розділі наведено основні терміни та визначення понять, що їх використовують у контексті КВЕД. В інших контекстах ці терміни можуть мати інше значення.  
Аутсорсинг - угода, згідно з якою замовник доручає підряднику виконати певні завдання, зокрема, частину виробничого процесу або повний виробничий процес, надання послуг щодо підбирання персоналу, допоміжні функції.  
Термін "аутсорсинг" також використовують, якщо підрядник здійснює допоміжну діяльність, і не залежить від того, чи виконують такі завдання на ринкових умовах. Замовник і підрядник можуть бути розташовані в межах однієї економічної території чи в різних економічних територіях. Фактичне місцезнаходження не впливає на класифікацію цих суб'єктів.  
Замовник - це суб'єкт, який вступає в договірні відносини з іншим суб'єктом (підрядником), що передбачають виконання підрядником певних завдань, зокрема, частини виробничого процесу або повного виробничого процесу, надання послуг щодо підбирання персоналу, допоміжних функцій.  
Підрядник (субпідрядник) - це суб'єкт, що виконує певні завдання, зокрема, частину виробничого процесу або повний виробничий процес, надання послуг щодо підбору персоналу, допоміжні функції.  
Діяльність замовників і підрядників класифікують за встановленими правилами.  
Валову додану вартість за основною ціною визначають як різницю між випуском продукції за основною ціною та проміжним споживанням за цінами покупців.  
Виключний побічний продукт - це продукт, технологічно пов'язаний із виробництвом інших продуктів однієї класифікаційної групи, але не вироблений у жодній іншій групі (наприклад, виробництво меляси пов'язане з виробництвом цукру). Виключні побічні продукти використовують як вхідні матеріали (сировину) для виробництва інших продуктів.  
Виробництво - це економічна діяльність, результатом якої є продукція. Це поняття використовують для позначення всіх видів економічної діяльності.  
Термін "виробництво" призначено не тільки стосовно сільського господарства, добувної або переробної промисловості. Його використовують також стосовно сфери послуг. Для позначення виробництва можуть використовувати і точніші терміни: надання послуг, оброблення, перероблення тощо залежно від сфери діяльності. Обсяг виробництва вимірюють за допомогою різних методів у натуральному чи вартісному вираженні.  
Готова продукція - це продукція, процес перероблення якої завершено.  
Допоміжні види економічної діяльності - це види діяльності, які виконують переважно у сфері послуг, а їх результати використовує сам суб'єкт задля обслуговування його основного та другорядних видів економічної діяльності (керування підприємством, бухгалтерський облік, транспортування, складування, закупівля, збут, ремонт, технічне обслуговування тощо).  
Другорядні види економічної діяльності - це будь-які інші (крім основного) види економічної діяльності суб'єкта з виробництва товарів або надання послуг.  
Економічна діяльність - процес виробництва продукції (товарів і послуг), який здійснюють з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устатковання, робочої сили, технологічних процесів тощо. Економічну діяльність характеризують витрати на виробництво, процес виробництва та випуск продукції.  
Засоби виробництва - це товари (крім сировини та палива), що їх використовують для виробництва інших товарів чи послуг. До засобів виробництва належать виробничі приміщення, машини й устатковання, транспортні засоби, трактори тощо. Землю не розглядають як засіб виробництва.  
Звичайний (ординарний) побічний продукт - це продукт, технологічно пов'язаний з виробництвом інших продуктів, але класифікований у різних класифікаційних групах (наприклад, водень, одержаний унаслідок очищення сирої нафти, технологічно пов'язаний з воднем, отриманим у процесі виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, і є ідентичним водневі, одержаному в результаті виробництва інших основних хімічних речовин). 
Напівфабрикати - це продукція, яка вже зазнала певного перероблення, але яка ще не готова до застосування. Напівфабрикати можуть бути передані іншим виробникам чи підрядникам для подальшого перероблення (наприклад, литі заготовки, що їх передають для кінцевого перероблення).  
Оброблення - це процес, який виконують, щоб зберегти певні види продукції, надати їм деяких властивостей або запобігти шкідливому впливові, який може виявлятися внаслідок їх використання (наприклад, оброблення сільськогосподарських культур, деревини, металів або оброблення відходів).  
Основний вид економічної діяльності - це вид діяльності суб'єкта, на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість (або інший визначений критерій).  
Перероблення - це технологічний процес, виконання якого змінює форму, властивості чи склад сировини, напівфабрикатів або, в окремих випадках, готової продукції, задля отримання нової продукції.  
Переробна промисловість - усі види економічної діяльності, віднесені до секції C "Переробна промисловість". До неї належать як кустарно-ремісничі промисли, так I серійне виробництво. Використання машин і устатковання для виконання економічної діяльності характерне не тільки для секції C.  
Продукція - це результат економічної діяльності. Це загальний термін, який використовують як для позначення товарів, так і послуг.  
Товари - це матеріальні об'єкти, на які є попит та щодо яких можна встановити права власності. Товари придатні для транспортування, їх долучають до обміну, тобто вони є предметом купівлі та продажу. Це може бути продукція серійного виробництва, унікальні витвори або матеріальні засоби для надання послуг (дискета з програмним забезпеченням). Виробництво товарів і обмін ними є різними видами економічної діяльності.  
Послуги - це результат економічної діяльності, відносно якого не можна встановити права власності. Послуги не підлягають продажу окремо від процесу їх виробництва. Момент завершення виробництва послуги збігається з моментом надання її споживачеві.  
Проміжне споживання - це витрати на товари та послуги (сировину, паливо, енергію, поточний ремонт, послуги транспорту тощо), що їх використовують суб'єкти для виробничих потреб.  
Процес промислового виробництва - це процес перероблення (механічного, хімічного, ручного тощо), який використовують для виготовлення нової продукції (споживчих товарів, напівфабрикатів чи засобів виробництва), оброблення товарів, які були у використанні, надання промислових послуг і який класифікують у секціях B "Добувна промисловість та розроблення кар'єрів", C "Переробна промисловість", D "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря", E "Водопостачання; каналізація, поводження з відходами" та F "Будівництво".  
Устатковання виробничого призначення - це машини й обладнання, призначені для виробництва продукції (наприклад, металорізальні верстати, пральні машини для пралень).  
Устатковання побутового призначення - це машини й обладнання, призначені для споживання домашніми господарствами (наприклад, побутові пральні машини).  
У тексті КВЕД вжито скорочення: н. в. і. у. - не віднесено до інших угруповань.

 

5. СТРУКТУРА КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Код  Назва  NACE
(Rev. 1.1) 
ISIC
(Rev. 4) 
A  СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО     A 
01  Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг     01 
01.1  Вирощування однорічних і дворічних культур     011 
01.11  Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур  01.11*  0111 
01.12*  0111 
01.12  Вирощування рису  01.11*  0112 
01.13  Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів  01.11*  0113 
01.12*  0113 
01.14  Вирощування цукрової тростини  01.11*  0114 
01.15  Вирощування тютюну  01.11*  0115 
01.16  Вирощування прядивних культур  01.11*  0116 
01.19  Вирощування інших однорічних і дворічних культур  01.11*  0119 
01.12*  0119 
01.2  Вирощування багаторічних культур     012 
01.21  Вирощування винограду  01.13*  0121 
01.22  Вирощування тропічних і субтропічних фруктів  01.13*  0122 
01.23  Вирощування цитрусових  01.13*  0123 
01.24  Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів  01.13*  0124 
01.25  Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів 01.12*  0125 
01.13*  0125 
01.26  Вирощування олійних плодів  01.11*  0126 
01.13*  0126 
01.27  Вирощування культур для виробництва напоїв  01.13*  0127 
01.28  Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур  01.11*  0128 
01.12*  0128 
01.13*  0128 
01.29  Вирощування інших багаторічних культур  01.11*  0129 
02.01*  0129 
01.3  Відтворення рослин     013 
01.30  Відтворення рослин  01.12*  0130 
01.4  Тваринництво     014 
01.41  Розведення великої рогатої худоби молочних порід  01.21*  0141* 
01.42  Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів  01.21*  0141* 
01.43  Розведення коней та інших тварин родини конячих  01.22*  0142 
01.44  Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих  01.25*  0143 
01.45  Розведення овець і кіз  01.22*  0144 
01.46  Розведення свиней  01.23*  0145 
01.47  Розведення свійської птиці  01.24*  0146 
01.49  Розведення інших тварин  01.22*  0149 
01.25*  0149 
01.5  Змішане сільське господарство     015 
01.50  Змішане сільське господарство  01.30  0150 
01.6  Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність     016 
01.61  Допоміжна діяльність у рослинництві  01.41*  0161 
01.62  Допоміжна діяльність у тваринництві  01.42  0162 
92.72*  0162 
01.63  Післяурожайна діяльність  01.11*  0163 
01.13*  0163 
01.41*  0163 
01.64  Оброблення насіння для відтворення  01.11*  0164 
01.12*  0164 
01.13*  0164 
01.41*  0164 
01.7  Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг     017 
01.70  Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг  01.50*  0170 
02  Лісове господарство та лісозаготівлі     02 
02.1  Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві     021 
02.10  Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві  01.12*  0210 
      02.01*  0210 
02.2  Лісозаготівлі     022 
02.20  Лісозаготівлі  02.01*  0220 
02.3  Збирання дикорослих недеревних продуктів     023 
02.30  Збирання дикорослих недеревних продуктів  01.12*  0230 
01.13*  0230 
02.01*  0230 
02.4  Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві     024 
02.40  Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві  02.02  0240 
74.14*  0240 
03  Рибне господарство     03 
03.1  Рибальство     031 
03.11  Морське рибальство  05.01*  0311 
03.12  Прісноводне рибальство  05.01*  0312 
03.2  Рибництво (аквакультура)     032 
03.21  Морське рибництво (аквакультура)  05.02*  0321 
03.22  Прісноводне рибництво (аквакультура)  01.25*  0322 
05.02*  0322 

 

B  ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ     B 
05  Добування кам'яного та бурого вугілля     05 
05.1  Добування кам'яного вугілля     051 
05.10  Добування кам'яного вугілля  10.10*  0510 
05.2  Добування бурого вугілля     052 
05.20  Добування бурого вугілля  10.20*  0520 
06  Добування сирої нафти та природного газу     06 
06.1  Добування сирої нафти     061 
06.10  Добування сирої нафти  11.10*  0610 
06.2  Добування природного газу     062 
06.20  Добування природного газу  11.10*  0620 
07  Добування металевих руд     07 
07.1  Добування залізних руд     071 
07.10  Добування залізних руд  13.10*  0710 
07.2  Добування руд кольорових металів     072 
07.21  Добування уранових і торієвих руд  12.00*  0721 
07.29  Добування руд інших кольорових металів  13.20*  0729 
08  Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів     08 
08.1  Добування каменю, піску та глини     081 
08.11  Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю  14.11*  0810* 
14.12*  0810* 
14.13*  0810* 
08.12  Добування піску, гравію, глин і каоліну  14.21*  0810* 
14.22*  0810* 
08.9  Добування корисних копалин і розроблення кар'єрів, н. в. і. у.     089 
08.91  Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив  14.30*  0891 
08.92  Добування торфу  10.30*  0892 
08.93  Добування солі  14.40*  0893 
08.99  Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів, н. в. і. у.  14.50*  0899 
09  Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів     09 
09.1  Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу     091 
09.10  Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу  11.10*  0910 
11.20  0910 
09.9  Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів     099 
09.90  Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів  10.10*  0990 
10.20*  0990 
10.30*  0990 
12.00*  0990 
13.10*  0990 
13.20*  0990 
14.11*  0990 
14.12*  0990 
14.13*  0990 
14.21*  0990 
14.22*  0990 
14.30*  0990 
14.40*  0990 
14.50*  0990 

 

C  ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ     C 
10  Виробництво харчових продуктів     10 
10.1  Виробництво м'яса та м'ясних продуктів     101 
10.11  Виробництво м'яса  15.11  1010* 
15.12*  1010* 
10.12  Виробництво м'яса свійської птиці  15.12*  1010* 
10.13  Виробництво м'ясних продуктів  15.13*  1010* 
10.2  Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків     102 
10.20  Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків  15.20*  1020 
10.3  Перероблення та консервування фруктів і овочів     103 
10.31  Перероблення та консервування картоплі  15.31  1030* 
10.32  Виробництво фруктових і овочевих соків  15.32  1030* 
10.39  Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів  01.41*  1030* 
15.33*  1030* 
51.31*  1030* 
10.4  Виробництво олії та тваринних жирів     104 
10.41  Виробництво олії та тваринних жирів  01.13*  1040* 
15.41  1040* 
15.42  1040* 
10.42  Виробництво маргарину і подібних харчових жирів  15.43  1040* 
10.5  Виробництво молочних продуктів     105 
10.51  Перероблення молока, виробництво масла та сиру  15.51  1050* 
10.52  Виробництво морозива  15.52  1050* 
10.6  Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів     106 
10.61  Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості  15.61  1061 
10.62  Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів  15.62*  1062 
10.7  Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів     107* 
10.71  Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання  15.81*  1071* 
10.72  Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання  15.82  1071* 
10.73  Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів  15.85*  1074 
10.8  Виробництво інших харчових продуктів     107* 
10.81  Виробництво цукру  15.83  1072 
10.82  Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів  15.84  1073 
10.83  Виробництво чаю та кави  15.86  1079* 
10.84  Виробництво прянощів і приправ  14.40*  1079* 
15.87  1079* 
10.85  Виробництво готової їжі та страв  15.13*  1075 
15.20*  1075 
15.33*  1075 
15.81*  1075 
15.85*  1075 
10.86  Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів  15.88  1079* 
10.89  Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у. 15.13*  1079* 
15.62*  1079* 
15.81*  1079* 
15.89  1079* 
10.9  Виробництво готових кормів для тварин     108 
10.91  Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах  15.71  1080* 
10.92  Виробництво готових кормів для домашніх тварин  15.72  1080* 
11  Виробництво напоїв     11 
11.0  Виробництво напоїв     110 
11.01  Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв  15.91  1101 
15.92*  1101 
51.34*  1101 
11.02  Виробництво виноградних вин  01.13*  1102* 
15.93  1102* 
51.34*  1102* 
11.03  Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин  15.94  1102* 
11.04  Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів  15.95  1102* 
11.05  Виробництво пива  15.96  1103* 
11.06  Виробництво солоду  15.97  1103* 
11.07  Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки  15.98  1104 
12  Виробництво тютюнових виробів     12 
12.0  Виробництво тютюнових виробів     120 
12.00  Виробництво тютюнових виробів  16.00  1200 
13  Текстильне виробництво     13 
13.1  Підготування та прядіння текстильних волокон     131* 
13.10  Підготування та прядіння текстильних волокон  17.11  1311 
17.12  1311 
17.13  1311 
17.14  1311 
17.15  1311 
17.16  1311 
17.17  1311 
13.2  Ткацьке виробництво     131* 
13.20  Ткацьке виробництво  17.21  1312 
17.22  1312 
17.23  1312 
17.24  1312 
17.25  1312 
18.30*  1312 
13.3  Оздоблення текстильних виробів     131* 
13.30  Оздоблення текстильних виробів  17.30  1313 
52.74*  1313 
13.9  Виробництво інших текстильних виробів     139 
13.91  Виробництво трикотажного полотна  17.60  1391 
18.30*  1391 
13.92  Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу  17.40*  1392 
13.93  Виробництво килимів і килимових виробів  17.51  1393 
13.94  Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток  17.52*  1394 
13.95  Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу  17.53  1399* 
13.96  Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення  17.54*  1399* 
13.99  Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.  17.54*  1399* 
36.63*  1399* 
14  Виробництво одягу     14 
14.1  Виробництво одягу, крім хутряного     141 
14.11  Виробництво одягу зі шкіри  18.10*  1410* 
14.12  Виробництво робочого одягу  18.21  1410* 
14.13  Виробництво іншого верхнього одягу  18.22  1410* 
14.14  Виробництво спіднього одягу  18.23  1410* 
14.19  Виробництво іншого одягу й аксесуарів  17.71*  1410* 
18.24*  1410* 
14.2  Виготовлення виробів із хутра     142 
14.20  Виготовлення виробів із хутра  18.30*  1420 
14.3  Виробництво трикотажного та в'язаного одягу     143 
14.31  Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів  17.71*  1430* 
14.39  Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу  17.72  1430* 

 

15  Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів     15 
15.1  Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра     151 
15.11  Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра  18.30*  1511 
19.10  1511 
15.12  Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів  19.20*  1512 
36.63*  1512 
15.2  Виробництво взуття     152 
15.20  Виробництво взуття  19.30*  1520 
16  Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння     16 
16.1  Лісопильне та стругальне виробництво     161 
16.10  Лісопильне та стругальне виробництво  02.01*  1610 
20.10  1610 
16.2  Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння     162 
16.21  Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону  20.20  1621 
16.22  Виробництво щитового паркету  20.30*  1622* 
16.23  Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів  20.30*  1622* 
16.24  Виробництво дерев'яної тари  20.40*  1623 
16.29  Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння  19.30*  1629 
20.51*  1629 
20.52*  1629 
36.63*  1629 
17  Виробництво паперу та паперових виробів     17 
17.1  Виробництво паперової маси, паперу та картону     170* 
17.11  Виробництво паперової маси  21.11  1701* 
17.12  Виробництво паперу та картону  21.12  1701* 
17.2  Виготовлення виробів з паперу та картону     170* 
17.21  Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари  21.21  1702 
17.22  Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення  17.54*  1709* 
21.22*  1709* 
17.23  Виробництво паперових канцелярських виробів  21.23  1709* 
22.22*  1709* 
17.24  Виробництво шпалер  21.24  1709* 
17.29  Виробництво інших виробів з паперу та картону  21.25*  1709* 
36.63*  1709* 
18  Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації     18 
18.1  Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг     181 
18.11  Друкування газет  22.21  1811* 
18.12  Друкування іншої продукції  21.22*  1811* 
21.25*  1811* 
22.22*  1811* 
18.13  Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг  22.24  1812* 
22.25  1812* 
18.14  Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг  22.23  1812* 
18.2  Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення     182 
18.20  Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення  22.31  1820 
22.32  1820 
22.33  1820 
19  Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення     19 
19.1  Виробництво коксу та коксопродуктів     191 
19.10  Виробництво коксу та коксопродуктів  23.10  1910 
24.14*  1910 
19.2  Виробництво продуктів нафтоперероблення     192 
19.20  Виробництво продуктів нафтоперероблення  10.10*  1920 
10.20*  1920 
10.30*  1920 
23.20  1920 
20  Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції     20 
20.1  Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах     201 
20.11  Виробництво промислових газів  24.11  2011* 
20.12  Виробництво барвників і пігментів  24.12  2011* 
20.13  Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин  23.30*  2011* 
24.13  2011* 
20.14  Виробництво інших основних органічних хімічних речовин  15.92*  2011* 
24.14*  2011* 
20.15  Виробництво добрив і азотних сполук  24.15*  2012 
20.16  Виробництво пластмас у первинних формах  24.16  2013* 
20.17  Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах  24.17  2013* 
20.2  Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції     202* 
20.20  Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції  24.20  2021 
20.3  Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик     202* 
20.30  Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик  24.30  2022 
20.4  Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів     202* 
20.41  Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування  24.51*  2023* 
20.42  Виробництво парфумних і косметичних засобів  24.51*  2023* 
24.52  2023* 
20.5  Виробництво іншої хімічної продукції     202* 
20.51  Виробництво вибухових речовин  24.61  2029* 
36.63*  2029* 
20.52  Виробництво клеїв  24.62*  2029* 
20.53  Виробництво ефірних олій  24.63  2029* 
20.59  Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.  24.62*  2029* 
24.64  2029* 
24.66*  2029* 
20.6  Виробництво штучних і синтетичних волокон     203 
20.60  Виробництво штучних і синтетичних волокон  24.70  2030 

 

21  Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів     21 
21.1  Виробництво основних фармацевтичних продуктів     210* 
21.10  Виробництво основних фармацевтичних продуктів  24.41  2100* 
21.2  Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів     210* 
21.20  Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів  23.30*  2100* 
24.42*  2100* 
22  Виробництво гумових і пластмасових виробів     22 
22.1  Виробництво гумових виробів     221 
22.11  Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок  25.11  2211 
25.12  2211 
22.19  Виробництво інших гумових виробів  19.30*  2219 
25.13*  2219 
36.62*  2219 
36.63*  2219 
22.2  Виробництво пластмасових виробів     222 
22.21  Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас  25.21*  2220* 
22.22  Виробництво тари з пластмас  25.22  2220* 
22.23  Виробництво будівельних виробів із пластмас  25.23*  2220* 
36.63*  2220* 
22.29  Виробництво інших виробів із пластмас  19.30*  2220* 
25.24*  2220* 
36.63*  2220* 
23  Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції     23 
23.1  Виробництво скла та виробів зі скла     231 
23.11  Виробництво листового скла  26.11  2310* 
23.12  Формування й оброблення листового скла  26.12  2310* 
23.13  Виробництво порожнистого скла  26.13  2310* 
23.14  Виробництво скловолокна  26.14  2310* 
23.19  Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних  26.15*  2310* 
23.2  Виробництво вогнетривких виробів     239* 
23.20  Виробництво вогнетривких виробів  26.26  2391 
23.3  Виробництво будівельних матеріалів із глини     239* 
23.31  Виробництво керамічних плиток і плит  26.30  2392* 
23.32  Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини  26.40*  2392* 
23.4  Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки     239* 
23.41  Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів  26.21  2393* 
23.42  Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів  26.22  2393* 
23.43  Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури  26.23  2393* 
23.44  Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення  26.24  2393* 
31.62*  2393* 
23.49  Виробництво інших керамічних виробів  26.25  2393* 
23.5  Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей     239* 
23.51  Виробництво цементу  26.51  2394* 
23.52  Виробництво вапна та гіпсових сумішей  26.52  2394* 
26.53  2394* 
23.6  Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу     239* 
23.61  Виготовлення виробів із бетону для будівництва  26.61  2395* 
23.62  Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва  26.62  2395* 
23.63  Виробництво бетонних розчинів, готових для використання  26.63  2395* 
23.64  Виробництво сухих будівельних сумішей  26.64  2395* 
23.65  Виготовлення виробів із волокнистого цементу  26.65  2395* 
23.69  Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу  26.66  2395* 
23.7  Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю     239* 
23.70  Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю  26.70  2396 
23.9  Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.     239* 
23.91  Виробництво абразивних виробів  26.81*  2399* 
23.99  Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.  26.82  2399* 
24  Металургійне виробництво     24 
24.1  Виробництво чавуну, сталі та феросплавів     241* 
24.10  Виробництво чавуну сталі та феросплавів  27.10  2410* 
24.2  Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі     241* 
24.20  Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі  27.22  2410* 
24.3  Виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі     241* 
24.31  Холодне волочіння прутків і профілів  27.31  2410* 
24.32  Холодний прокат вузької штаби  27.32  2410* 
24.33  Холодне штампування та гнуття  27.33  2410* 
28.11*  2410* 
24.34  Холодне волочіння дроту  27.34  2410* 
24.4  Виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів     242 
24.41  Виробництво дорогоцінних металів  27.41  2420* 
24.42  Виробництво алюмінію  27.42  2420* 
24.43  Виробництво свинцю, цинку й олова  27.43  2420* 
24.44  Виробництво міді  27.44  2420* 
24.45  Виробництво інших кольорових металів  27.45  2420* 
24.46  Виробництво ядерних матеріалів  23.30*  2420* 
24.5  Лиття металів     243 
24.51  Лиття чавуну  27.21  2431* 
27.51  2431* 
24.52  Лиття сталі  27.52  2431** 
24.53  Лиття легких кольорових металів  27.53  2432* 
24.54  Лиття інших кольорових металів  27.54  2432* 
25  Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання     25 
25.1  Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів     251* 
25.11  Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій  28.11*  2511* 
25.12  Виробництво металевих дверей і вікон  28.12*  2511* 
25.2  Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів     251* 
25.21  Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення  28.22*  2512* 
25.29  Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів  28.21*  2512* 
25.3  Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення     251* 
25.30  Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення  28.30*  2513 
25.4  Виробництво зброї та боєприпасів     252 
25.40  Виробництво зброї та боєприпасів  29.60*  2520 
25.5  Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія     259* 
25.50  Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія  28.40  2591 
25.6  Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів     259* 
25.61  Оброблення металів та нанесення покриття на метали  28.51  2592* 
25.62  Механічне оброблення металевих виробів  28.52*  2592* 
25.7  Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення     259* 
25.71  Виробництво столових приборів  28.61*  2593* 
28.75*  2593* 
25.72  Виробництво замків і дверних петель  28.63*  2593* 
25.73  Виробництво інструментів  28.62*  2593* 
29.56*  2593* 
25.9  Виробництво інших готових металевих виробів     259* 
25.91  Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів  28.71*  2599* 
25.92  Виробництво легких металевих паковань  28.72  2599* 
25.93  Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин  28.73  2599* 
28.74*  2599* 
25.94  Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів  28.74*  2599* 
25.99  Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.  28.75*  2599* 
31.62*  2599* 
36.63*  2599* 

 

26  Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції     26 
26.1  Виробництво електронних компонентів і плат     261 
26.11  Виробництво електронних компонентів  24.66*  2610* 
31.10*  2610* 
31.20*  2610* 
31.30*  2610* 
32.10*  2610* 
32.30*  2610* 
26.12  Виробництво змонтованих електронних плат  32.10*  2610* 
26.2  Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання     262 
26.20  Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання  30.02*  2620 
32.30*  2620 
26.3  Виробництво обладнання зв'язку     263 
26.30  Виробництво обладнання зв'язку  31.62*  2630 
32.20*  2630 
32.30*  2630 
26.4  Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення     264 
26.40  Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення  32.30*  2640 
36.50*  2640 
26.5  Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників     265 
26.51  Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації  31.62*  2651 
33.20*  2651 
26.52  Виробництво годинників  33.50*  2652 
26.6  Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання     266 
26.60  Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання  33.10*  2660 
26.7  Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання     267 
26.70  Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання  32.30*  2670 
33.20*  2670 
33.40*  2670 
26.8  Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних     268 
26.80  Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних  24.65  2680 
27  Виробництво електричного устатковання     27 
27.1  Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури     271 
27.11  Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів  31.10*  2710* 
31.62*  2710* 
27.12  Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури  31.20*  2710* 
27.2  Виробництво батарей і акумуляторів     272 
27.20  Виробництво батарей і акумуляторів  31.40  2720 
27.3  Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв     273 
27.31  Виробництво волоконно-оптичних кабелів  31.30*  2731 
33.40*  2731 
27.32  Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів  31.30*  2732 
27.33  Виробництво електромонтажних пристроїв  25.23*  2733 
25.24*  2733 
31.20*  2733 
27.4  Виробництво електричного освітлювального устатковання     274 
27.40  Виробництво електричного освітлювального устатковання  31.50  2740 
31.61*  2740 
31.62*  2740 
27.5  Виробництво побутових приладів     275 
27.51  Виробництво електричних побутових приладів  29.71*  2750* 
27.52  Виробництво неелектричних побутових приладів  29.72*  2750* 
27.9  Виробництво іншого електричного устатковання     279 
27.90  Виробництво іншого електричного устатковання  29.43*  2790 
31.20*  2790 
31.30*  2790 
31.62*  2790 
32.10*  2790 
28  Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у.     28 
28.1  Виробництво машин і устатковання загального призначення     281* 
28.11  Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів  29.11*  2811 
29.12*  2811 
34.30*  2811 
28.12  Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання  29.12*  2812 
29.13*  2812 
28.13  Виробництво інших помп і компресорів  29.12*  2813* 
28.14  Виробництво інших кранів і клапанів  29.13*  2813* 
28.15  Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів  29.14*  2814 
28.2  Виробництво інших машин і устатковання загального призначення     281* 
28.21  Виробництво печей і пічних пальників  29.21*  2815 
29.71*  2815 
29.72*  2815 
28.22  Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання  29.22*  2816 
35.50*  2816 
28.23  Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп'ютерів і периферійного устатковання  30.01  2817 
32.30*  2817 
36.12*  2817 
28.24  Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів  29.41*  2818 
28.25  Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання  29.23*  2819* 
29.71*  2819* 
28.29  Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у.  29.24*  2819* 
29.43*  2819* 
33.20*  2819* 
28.3  Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства     282* 
28.30  Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства  29.31*  2821 
29.32*  2821 
29.53*  2821 
28.4  Виробництво металообробних машин і верстатів     282 
28.41  Виробництво металообробних машин  28.62*  2822* 
29.42*  2822* 
28.49  Виробництво інших верстатів  28.62*  2822* 
29.43*  2822* 
31.62*  2822* 
28.9  Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення     282* 
28.91  Виробництво машин і устатковання для металургії  29.51*  2823 
28.92  Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва  28.62*  2824 
29.52*  2824 
34.10*  2824 
28.93  Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну  29.53*  2825 
28.94  Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів  29.54*  2826 
29.56*  2826 
28.95  Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону  29.55*  2829* 
28.96  Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми  29.56*  2829* 
28.99  Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у.  29.56*  2829* 
31.62*  2829* 
33.20*  2829* 
33.40*  2829* 
35.30*  2829* 
36.50*  2829* 
36.63*  2829* 
29  Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів     29 
29.1  Виробництво автотранспортних засобів     291 
29.10  Виробництво автотранспортних засобів  34.10*  2910 
29.2  Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів     292 
29.20  Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів  34.20*  2920 
29.3  Виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів     293 
29.31  Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів  31.61*  2930* 
29.32  Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів  34.30*  2930* 
36.11*  2930* 

 

30  Виробництво інших транспортних засобів     30 
30.1  Будування суден і човнів     301 
30.11  Будування суден і плавучих конструкцій  35.11*  3011 
36.11*  3011 
30.12  Будування прогулянкових і спортивних човнів  35.12*  3012 
30.2  Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу     302 
30.20  Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу  31.62*  3020 
35.20*  3020 
36.11*  3020 
30.3  Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання     303 
30.30  Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання  29.60*  3030 
35.30*  3030 
36.11*  3030 
30.4  Виробництво військових транспортних засобів     304 
30.40  Виробництво військових транспортних засобів  29.60*  3040 
30.9  Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у.     309 
30.91  Виробництво мотоциклів  34.10*  3091 
35.41  3091 
30.92  Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок  35.42  3092 
35.43*  3092 
36.63*  3092 
30.99  Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у. 35.50*  3099 
31  Виробництво меблів     31 
31.0  Виробництво меблів     310 
31.01  Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі  35.50*  3100* 
36.11*  3100* 
36.12*  3100* 
31.02  Виробництво кухонних меблів  36.11*  3100* 
36.13*  3100* 
31.03  Виробництво матраців  36.15  3100* 
31.09  Виробництво інших меблів  36.11*  3100* 
36.14*  3100* 
32  Виробництво іншої продукції     32 
32.1  Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів     321 
32.11  Карбування монет  36.21  3211* 
32.12  Виробництво ювелірних і подібних виробів  33.50*  3211* 
36.22  3211* 
32.13  Виробництво біжутерії та подібних виробів  33.50*  3212 
36.61  3212 
32.2  Виробництво музичних інструментів     322 
32.20  Виробництво музичних інструментів  36.30*  3220 
32.3  Виробництво спортивних товарів     323 
32.30  Виробництво спортивних товарів  36.40*  3230 
32.4  Виробництво ігор та іграшок     324 
32.40  Виробництво ігор та іграшок  36.50*  3240 
32.5  Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів     325 
32.50  Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів  17.40*  3250 
24.42*  3250 
25.13*    
29.24*    
33.10*    
33.20*    
33.40*    
32.9  Виробництво продукції, н. в. і. у.     329 
32.91  Виробництво мітел і щіток  36.62*  3290* 
32.99  Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.  18.10*  3290* 
18.24*  3290* 
19.20*  3290* 
20.51*  3290* 
20.52*  3290* 
22.11*  3290* 
25.13*  3290* 
25.24*  3290* 
28.75*  3290* 
33.10*  3290* 
36.40*  3290* 
36.63*  3290* 
33  Ремонт і монтаж машин і устатковання     33 
33.1  Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устатковання     331 
33.11  Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів  28.11*  3311 
28.21*  3311 
28.22*  3311 
28.30*  3311 
28.61*  3311 
28.62*  3311 
28.63*  3311 
28.71*  3311 
28.75*  3311 
29.60*  3311 
34.20*  3311 
35.50*  3311 
33.12  Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення  28.52*  3312 
29.11*  3312 
29.12*  3312 
29.13*  3312 
29.14*  3312 
29.21*  3312 
29.22*  3312 
29.23*  3312 
29.24*  3312 
29.31*  3312 
29.32*  3312 
29.41*  3312 
29.42*  3312 
29.43*  3312 
29.51*  3312 
29.52*  3312 
29.53*  3312 
29.54*  3312 
29.55*  3312 
29.56*  3312 
72.50*  3312 
33.13  Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання  29.24*  3313 
31.10*  3313 
31.62*  3313 
32.10*  3313 
32.30*  3313 
33.10*  3313 
33.20*  3313 
33.40*  3313 
33.50*  3313 
33.14  Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання  27.91*  3314 
31.10*  3314 
31.20*  3314 
31.62*  3314 
33.10*  3314 
33.20*  3314 
33.15  Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів  35.11*  3315* 
35.12*  3315* 
33.16  Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів  35.30*  3315* 
33.17  Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів  35.20*  3315* 
35.43*  3315* 
35.50*  3315* 
33.19  Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання  17.40*  3319 
17.52*  3319 
20.40*  3319 
20.51*  3319 
25.13*  3319 
25.21*  3319 
25.24*  3319 
26.15*  3319 
26.40*  3319 
26.81*  3319 
36.30*  3319 
36.50*  3319 
33.2  Установлення та монтаж машин і устатковання     332 
33.20  Установлення та монтаж машин і устатковання  25.21*  3320 
26.15*  3320 
26.40*  3320 
26.81*  3320 
28*  3320 
29*  3320 
30*  3320 
31*  3320 
32*  3320 
33*  3320 
33.30  3320 
34*  3320 
35*  3320 
36*  3320 

 

D  ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ     D 
35  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря     35 
35.1  Виробництво, передача та розподілення електроенергії     351 
35.11  Виробництво електроенергії  40.11*  3510* 
35.12  Передача електроенергії  40.12  3510* 
35.13  Розподілення електроенергії  40.13*  3510* 
35.14  Торгівля електроенергією  40.13*  3510* 
35.2  Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи     352 
35.21  Виробництво газу  40.21  3520* 
35.22  Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи  40.22*  3520* 
35.23  Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи  40.22*  3520* 
35.3  Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря  353    
35.30  Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря  40.30  3530 

 

E  ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ     E 
36  Забір, очищення та постачання води     36 
36.0  Забір, очищення та постачання води     360 
36.00  Забір, очищення та постачання води  41.00  3600 
37  Каналізація, відведення й очищення стічних вод     37 
37.0  Каналізація, відведення й очищення стічних вод    370  
37.00  Каналізація, відведення й очищення стічних вод  90.01  3700 
38  Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів    38  
38.1  Збирання відходів     381 
38.11  Збирання безпечних відходів  90.02*  3811 
90.03*  3811 
38.12  Збирання небезпечних відходів  23.30*  3812 
40.11*  3812 
90.02*  3812 
38.2  Оброблення та видалення відходів     382 
38.21  Оброблення та видалення безпечних відходів  14.50*  3821 
24.15*  3821 
90.02*  3821 
38.22  Оброблення та видалення небезпечних відходів  23.30*  3822 
90.02*  3822 
38.3  Відновлення матеріалів     383 
38.31  Демонтаж (розбирання) машин і устатковання  37.10*  3830* 
38.32  Відновлення відсортованих відходів  37.10*  3830* 
37.20*  3830* 
39  Інша діяльність щодо поводження з відходами    39  
39.0  Інша діяльність щодо поводження з відходами     390 
39.00  Інша діяльність щодо поводження з відходами  90.03*  3900 
F  БУДІВНИЦТВО     F 
41  Будівництво будівель     41 
41.1  Організація будівництва будівель     410 
41.10  Організація будівництва будівель  70.11*  4100* 
41.2  Будівництво житлових і нежитлових будівель     410* 
41.20  Будівництво житлових і нежитлових будівель  20.30*  4100* 
25.23*  4100* 
28.11*  4100* 
45.21*  4100* 
45.23*  4100* 
42  Будівництво споруд  70.11*  42 
42.1  Будівництво доріг і залізниць     421 
42.11  Будівництво доріг і автострад  45.23*  4210* 
42.12  Будівництво залізниць і метрополітену  45.21*  4210* 
45.23*  4210* 
42.13  Будівництво мостів і тунелів  45.21*  4210* 
42.2  Будівництво комунікацій     422 
42.21  Будівництво трубопроводів  45.21*  4220* 
45.24*  4220* 
45.25*  4220* 
42.22  Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій  45.21*  4220* 
42.9  Будівництво інших споруд     429 
42.91  Будівництво водних споруд  45.24*  4290* 
42.99  Будівництво інших споруд, н. в. і. у.  45.21*  4290* 
45.23*  4290* 
43  Спеціалізовані будівельні роботи     43 
43.1  Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику     431 
43.11  Знесення  45.11*  4311 
43.12  Підготовчі роботи на будівельному майданчику  45.11*  4312* 
43.13  Розвідувальне буріння  45.12  4312* 
43.2  Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи     432 
43.21  Електромонтажні роботи  45.31*  4321 
45.34*  4321 
43.22  Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування  45.31*  4322 
45.33  4322 
43.29  Інші будівельно-монтажні роботи  29.22*  4329 
45.31*  4329 
45.32  4329 
45.34*  4329 
43.3  Роботи із завершення будівництва     433 
43.31  Штукатурні роботи  45.41  4330* 
43.32  Установлення столярних виробів  20.30*  4330* 
25.23*  4330* 
28.12*  4330* 
45.42  4330* 
43.33  Покриття підлоги й облицювання стін  45.43  4330* 
43.34  Малярні роботи та скління  45.44  4330* 
43.39  Інші роботи із завершення будівництва  45.45*  4330* 
43.9  Інші спеціалізовані будівельні роботи     439 
43.91  Покрівельні роботи  20.30*  4390* 
45.22*  4390* 
43.99  Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.  45.21*  4390* 
45.22*  4390* 
45.24*  4390* 
45.25*  4390* 
45.45*  4390* 
45.50  4390* 

 

G  ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ     G 
45  Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт     45 
45.1  Торгівля автотранспортними засобами     451 
45.11  Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами  50.10*  4510* 
45.19  Торгівля іншими автотранспортними засобами  50.10*  4510* 
45.2  Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів     452 
45.20  Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів  50.20*  4520 
45.3  Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів     453 
45.31  Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  50.30*  4530* 
45.32  Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  50.30*  4530* 
45.4  Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів     454 
45.40  Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів  50.40  4540 
46  Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами     46 
46.1  Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту     461 
46.11  Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами  51.11  4610* 
46.12  Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами  51.12  4610* 
46.13  Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами  51.13  4610* 
46.14  Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками  51.14  4610* 
46.15  Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами  51.15  4610* 
46.16  Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами  51.16  4610* 
46.17  Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами  51.17  4610* 
46.18  Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами  51.18  4610* 
46.19  Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту  51.19  4610* 
46.2  Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами     462 
46.21  Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин  51.21  4620* 
51.25  4620* 
46.22  Оптова торгівля квітами та рослинами  51.22  4620* 
46.23  Оптова торгівля живими тваринами  51.23  4620* 
46.24  Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою  51.24  4620* 
46.3  Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами     463 
46.31  Оптова торгівля фруктами й овочами  51.31*  4630* 
51.38*  4630* 
46.32  Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами  51.32  4630* 
46.33  Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами  51.33  4630* 
46.34  Оптова торгівля напоями  51.34*  4630* 
46.35  Оптова торгівля тютюновими виробами  51.35  4630* 
46.36  Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами  51.36  4630* 
46.37  Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами  51.37  4630* 
46.38  Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками  51.38*  4630* 
46.39  Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами  51.39  4630* 
46.4  Оптова торгівля товарами господарського призначення     464 
46.41  Оптова торгівля текстильними товарами  51.41  4641* 
46.42  Оптова торгівля одягом і взуттям  51.42  4641* 
46.43  Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення  51.43*  4649* 
51.47*  4649* 
46.44  Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення  51.44*  4649* 
46.45  Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами  51.45  4649* 
46.46  Оптова торгівля фармацевтичними товарами  51.46  4649* 
46.47  Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям  51.43*  4649* 
51.47*  4649* 
46.48  Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами  51.47*  4649* 
46.49  Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення  51.44*  4649* 
51.47*  4649* 
46.5  Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням     465 
46.51  Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням  51.84  4651 
46.52  Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього  51.43*  4652 
51.86  4652 
46.6  Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням     466* 
46.61  Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням  51.88  4653 
46.62  Оптова торгівля верстатами  51.81  4659* 
46.63  Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва  51.82  4659* 
46.64  Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва  51.83  4659* 
46.65  Оптова торгівля офісними меблями  51.85*  4659* 
46.66  Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням  51.85*  4659* 
46.69  Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням  51.87  4659* 
46.7  Інші види спеціалізованої оптової торгівлі     466* 
46.71  Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами  51.51  4661 
46.72  Оптова торгівля металами та металевими рудами  51.52  4662 
46.73  Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням  51.44*  4663* 
51.47*  4663* 
51.53  4663* 
46.74  Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього  51.54  4663* 
46.75  Оптова торгівля хімічними продуктами  51.55*  4669* 
46.76  Оптова торгівля іншими проміжними продуктами  51.55*  4669* 
51.56  4669* 
46.77  Оптова торгівля відходами та брухтом  51.57  4669* 
46.9  Неспеціалізована оптова торгівля     469 
46.90  Неспеціалізована оптова торгівля  51.90  4690 
47  Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами     47 
47.1  Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах     471 
47.11  Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами  52.11  4711 
47.19  Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  52.12  4719 
47.2  Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах     472 
47.21  Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах  52.21  4721* 
52.27  4721* 
47.22  Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах  52.22  4721* 
47.23  Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах  52.23  4721* 
47.24  Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах  52.24  4721* 
47.25  Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах  52.25  4722 
47.26  Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах  52.26  4723 
47.29  Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах  52.27*  4721* 
47.3  Роздрібна торгівля пальним     473 
47.30  Роздрібна торгівля пальним  50.50  4730 
47.4  Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах     474 
47.41  Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах  52.48*  4741* 
47.42  Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах  52.48*  4741 * 
47.43  Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення  52.45*  4742 
47.5  Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах     475 
47.51  Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах  52.41  4751 
47.52  Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах  52.46  4752 
47.53  Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах  52.44*  4753 
52.48*  4753 
47.54  Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах  52.45*  4759* 
47.59  Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах  52.44*  4759* 
52.45*  4759* 
52.48*  4759* 
47.6  Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах     476 
47.61  Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах  52.47*  4761* 
47.62  Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах  52.47*  4761* 
47.63  Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах  52.45*  4762 
47.64  Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах  52.48*  4763 
47.65  Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах  52.48*  4764 
47.7  Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах     477 
47.71  Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах  52.42  4771* 
47.72  Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах  52.43  4771* 
47.73  Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах  52.31  4772* 
47.74  Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах  52.32  4772* 
47.75  Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах  52.33  4772* 
47.76  Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах  52.48*  4773* 
47.77  Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах  52.48*  4773* 
47.78  Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах  52.48*  4773* 
47.79  Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах  52.50  4774 
52.63*  4774 

 

47.8  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках     478 
47.81  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами  52.62*  4781 
47.82  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям  52.62*  4782 
47.89  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами  52.62*  4789 
47.9  Роздрібна торгівля поза магазинами     479 
47.91  Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет  52.61  4791 
52.63*  4791 
47.99  Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами  52.63*  4799 
H  ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ     H 
49  Наземний і трубопровідний транспорт     49 
49.1  Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення     491* 
49.10  Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення  60.10*  4911 
49.2  Вантажний залізничний транспорт     491* 
49.20  Вантажний залізничний транспорт  60.10*  4912 
49.3  Інший пасажирський наземний транспорт     492* 
49.31  Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення  60.21*  4921 
49.32  Надання послуг таксі  60.22  4922* 
49.39  Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.  60.21*  4922* 
60.23  4922* 
49.4  Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей     492* 
49.41  Вантажний автомобільний транспорт  60.24*  4923* 
49.42  Надання послуг перевезення речей (переїзду)  60.24*  4923* 
49.5  Трубопровідний транспорт     493 
49.50  Трубопровідний транспорт  60.30  4930 
50  Водний транспорт     50 
50.1  Пасажирський морський транспорт     501* 
50.10  Пасажирський морський транспорт  61.10*  5011 
50.2  Вантажний морський транспорт     501* 
50.20  Вантажний морський транспорт  61.10*  5012 
50.3  Пасажирський річковий транспорт     502* 
50.30  Пасажирський річковий транспорт  61.20*  5021 
50.4  Вантажний річковий транспорт     502* 
50.40  Вантажний річковий транспорт  61.20*  5022 
51  Авіаційний транспорт     51 
51.1  Пасажирський авіаційний транспорт     511 
51.10  Пасажирський авіаційний транспорт  62.10*  5110 
62.20*  5110 
51.2  Вантажний авіаційний транспорт і космічний транспорт     512 
51.21  Вантажний авіаційний транспорт  62.10*  5120* 
62.20*  5120* 
51.22  Космічний транспорт  62.30*  5120 
52  Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту     52 
52.1  Складське господарство     521 
52.10  Складське господарство  63.12  5210 
52.2  Допоміжна діяльність у сфері транспорту     522 
52.21  Допоміжне обслуговування наземного транспорту  11.10*  5221 
50.20*  5221 
60.10*  5221 
63.21  5221 
52.22  Допоміжне обслуговування водного транспорту  11.10*  5222 
61.10*  5222 
61.20*  5222 
63.22*  5222 
52.23  Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту  62.30*  5223 
63.23*  5223 
52.24  Транспортне оброблення вантажів  63.11  5224 
52.29  Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  63.40*  5229 
53  Поштова та кур'єрська діяльність     53 
53.1  Діяльність національної пошти     531 
53.10  Діяльність національної пошти  64.11*  5310 
53.2  Інша поштова та кур'єрська діяльність     532 
53.20  Інша поштова та кур'єрська діяльність  64.12  5320 
I  ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ     I 
55  Тимчасове розміщування     55 
55.1  Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування     551* 
55.10  Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування  55.10  5510* 
55.2  Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання     551* 
55.20  Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання  55.21*  5510* 
55.23*  5510* 
55.3  Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів     552 
55.30  Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів  55.21*  5520 
55.22  5520 
55.9  Діяльність інших засобів тимчасового розміщування     559 
55.90  Діяльність інших засобів тимчасового розміщування  55.23*  5590 
56  Діяльність із забезпечення стравами та напоями     56 
56.1  Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування     561 
56.10  Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування  55.30  5610 
56.2  Постачання готових страв     562 
56.21  Постачання готових страв для подій  55.52*  5621 
56.29  Постачання інших готових страв  55.51  5629 
55.52*  5629 

 

56.3  Обслуговування напоями     563 
56.30  Обслуговування напоями  55.40  5630 

 

J  ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ     J 
58  Видавнича діяльність     58 
58.1  Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність     581 
58.11  Видання книг  22.11*  5811 
72.40*  5811 
58.12  Видання довідників і каталогів  22.11*  5812 
72.40*  5812 
58.13  Видання газет  22.12  5813* 
72.40*  5813* 
58.14  Видання журналів і періодичних видань  22.13  5813* 
72.40*  5813* 
58.19  Інші види видавничої діяльності  22.15  5819 
22.22*  5819 
72.40*  5819 
58.2  Видання програмного забезпечення     582 
58.21  Видання комп'ютерних ігор  72.21*  5820* 
72.40*  5820* 
58.29  Видання іншого програмного забезпечення  72.21*  5820* 
72.40*  5820* 
59  Виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів     59 
59.1  Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм     591 
59.11  Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм  92.11*  5911 
92.20*  5911 
59.12  Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм  92.11*  5912 
59.13  Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм  92.12  5913 
59.14  Демонстрація кінофільмів  92.13  5914 
59.2  Видання звукозаписів     592 
59.20  Видання звукозаписів  22.14  5920 
72.40*  5920 
74.87*  5920 
92.11*  5920 
92.20*  5920 
60  Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення     60 
60.1  Діяльність у сфері радіомовлення     601 
60.10  Діяльність у сфері радіомовлення  64.20*  6010 
72.40*  6010 
92.20*  6010 
60.2  Діяльність у сфері телевізійного мовлення     602 
60.20  Діяльність у сфері телевізійного мовлення  64.20*  6020 
72.40*  6020 
92.20*  6020 
61  Телекомунікації (електрозв'язок)     61 
61.1  Діяльність у сфері проводового електрозв'язку     611 
61.10  Діяльність у сфері проводового електрозв'язку  64.20*  6110 
61.2  Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку     612 
61.20  Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку  64.20*  6120 
61.3  Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку     613 
61.30  Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку  64.20*  6130 
61.9  Інша діяльність у сфері електрозв'язку     619 
61.90  інша діяльність у сфері електрозв'язку  64.20*  6190 
62  Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність     62 
62.0  Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність     620 
62.01  Комп'ютерне програмування  72.21*  6201 
72.22*  6201 
72.40*  6201 
62.02  Консультування з питань інформатизації  72.10  6202* 
72.22*  6202* 
62.03  Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням  72.30*  6202* 
62.09  Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем  30.02*  6209 
72.22*  6209 
72.60  6209 
63  Надання інформаційних послуг     63 
63.1  Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали     631 
63.11  Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність  72.30*  6311 
72.40*  6311 
63.12  Веб-портали  72.40*  6312 
63.9  Надання інших інформаційних послуг     639 
63.91  Діяльність інформаційних агентств  92.40*  6391 
63.99  Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.  74.87*  6399 

 

K  ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ     K 
64  Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення     64 
64.1  Грошове посередництво     641 
64.11  Діяльність центрального банку  65.11  6411 
64.19  Інші види грошового посередництва  65.12  6419 
64.2  Діяльність холдингових компаній     642 
64.20  Діяльність холдингових компаній  65.23*  6420 
74.15*  6420 
64.3  Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти     643 
64.30  Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти  65.23*  6430 
64.9  Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення     649 
64.91  Фінансовий лізинг  65.21  6491 
64.92  Інші види кредитування  65.22*  6492 
64.99  Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.  65.22*  6499 
65.23*  6499 
65  Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування     65 
65.1  Страхування     651 
65.11  Страхування життя  66.01*  6511 
65.12  Інші види страхування, крім страхування життя  66.03*  6512 
65.2  Перестрахування     652 
65.20  Перестрахування  66.01*  6520 
66.02*  6520 
66.03*  6520 
65.3  Недержавне пенсійне забезпечення     653 
65.30  Недержавне пенсійне забезпечення  66.02*  6530 
66  Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування     66 
66.1  Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення     661 
66.11  Управління фінансовими ринками  67.11  6611 
66.12  Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах  67.12*  6612 
67.13*  6612 
66.19  Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення  67.13*  6619 
66.2  Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення     662 
66.21  Оцінювання ризиків та завданої шкоди  67.20*  6621 
66.22  Діяльність страхових агентів і брокерів  67.20*  6622 
66.29  Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення  67.20*  6629 
66.3  Управління фондами     663 
66.30  Управління фондами  67.12*  6630 
L  ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ     L 
68  Операції з нерухомим майном     68 
68.1  Купівля та продаж власного нерухомого майна     681* 
68.10  Купівля та продаж власного нерухомого майна  70.12  6810* 
68.2  Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна     681* 
68.20  Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  70.20  6810* 
68.3  Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту     682 
68.31  Агентства нерухомості  70.31  6820* 
68.32  Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту  70.32*  6820* 
M  ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ     M 
69  Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку     69 
69.1  Діяльність у сфері права     691 
69.10  Діяльність у сфері права  74.11  6910 
69.2  Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування     692 
69.20  Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування  74.12  6920 
70  Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування     70 
70.1  Діяльність головних управлінь (хед-офісів)     701 
70.10  Діяльність головних управлінь (хед-офісів)  74.15*  7010 
70.2  Консультування з питань керування     702 
70.21  Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю  74.14*  7020* 
70.22  Консультування з питань комерційної діяльності й керування  05.01*  7020* 
74.14*  7020* 
71  Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження     71 
71.1  Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування     711 
71.11  Діяльність у сфері архітектури  74.20*  7110* 
71.12  Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах  74.20*  7110* 
71.2  Технічні випробування та дослідження     712 
71.20  Технічні випробування та дослідження  74.30  7120 
72  Наукові дослідження та розробки     72 
72.1  Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук     721 
72.11  Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій  73.10*  7210* 
72.19  Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук  73.10*  7210* 
72.2  Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук     722 
72.20  Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук  73.10*  7220 
73.20*  7220 
73  Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку     73 
73.1  Рекламна діяльність     731 
73.11  Рекламні агентства  74.40*  7310* 
73.12  Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації  74.40*  7310* 
73.2  Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки     732 
73.20  Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки  74.13  7320 
74  Інша професійна, наукова та технічна діяльність     74 
74.1  Спеціалізована діяльність із дизайну     741 
74.10  Спеціалізована діяльність із дизайну  74.87*  7410 
74.2  Діяльність у сфері фотографії     742 
74.20  Діяльність у сфері фотографії  74.20*  7420 
74.81  7420 
92.40*  7420 
74.3  Надання послуг перекладу     749* 
74.30  Надання послуг перекладу  74.85*  7490* 
74.9  Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.     749* 
74.90  Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.  63.40*  7490* 
74.14*  7490* 
74.20*  7490* 
74.60*  7490* 
74.87*  7490* 
75  Ветеринарна діяльність     75 
75.0  Ветеринарна діяльність     750 
75.00  Ветеринарна діяльність  85.20  7500 

 

N  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ     N 
77  Оренда, прокат і лізинг     77 
77.1  Надання в оренду автотранспортних засобів     771 
77.11  Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів  71.10  7710* 
77.12  Надання в оренду вантажних автомобілів  71.21*  7710* 
77.2  Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку     772 
77.21  Прокат товарів для спорту та відпочинку  71.40*  7721 
77.22  Прокат відеозаписів і дисків  71.40*  7722 
77.29  Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку  71.40*  7729 
77.3  Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів     773 
77.31  Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання  71.31  7730* 
77.32  Надання в оренду будівельних машин і устатковання  71.32*  7730* 
77.33  Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів  71.33  7730* 
77.34  Надання в оренду водних транспортних засобів  71.22  7730* 
77.35  Надання в оренду повітряних транспортних засобів  71.23  7730* 
77.39  Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.  71.21*  7730* 
71.32*  7730* 
71.34  7730* 
77.4  Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами     774 
77.40  Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами  74.87*  7740 
78  Діяльність із працевлаштування     78 
78.1  Діяльність агентств працевлаштування     781 
78.10  Діяльність агентств працевлаштування  74.50*  7810 
92.72*  7810 
78.2  Діяльність агентств тимчасового працевлаштування     782 
78.20  Діяльність агентств тимчасового працевлаштування  74.50*  7820 
78.3  Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами     783 
78.30  Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами  74.50*  7830 
79  Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність     79 
79.1  Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів     791 
79.11  Діяльність туристичних агентств  63.30*  7911 
79.12  Діяльність туристичних операторів  63.30*  7912 
79.9  Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність     799 
79.90  Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність  63.30*  7990 
69.32*  7990 
92.34*  7990 
92.62*  7990 
92.72*  7990 
80  Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань     80 
80.1  Діяльність приватних охоронних служб     801 
80.10  Діяльність приватних охоронних служб  74.60*  8010 
80.2  Обслуговування систем безпеки     802 
80.20  Обслуговування систем безпеки  45.31*  8020 
74.60*  8020 
80.3  Проведення розслідувань     803 
80.30  Проведення розслідувань  74.60*  8030 
81  Обслуговування будинків і територій     81 
81.1  Комплексне обслуговування об'єктів     811 
81.10  Комплексне обслуговування об'єктів  70.32*  8110 
75.14*  8110 
81.2  Діяльність із прибирання     812 
81.21  Загальне прибирання будинків  74.70*  8121 
81.22  Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів  74.70*  8129* 
81.29  Інші види діяльності із прибирання  74.70*  8129* 
90.03*  8129* 
81.3  Надання ландшафтних послуг     813 
81.30  Надання ландшафтних послуг  01.41*  8130 
82  Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги     82 
82.1  Адміністративна та допоміжна офісна діяльність     821 
82.11  Надання комбінованих офісних адміністративних послуг  74.85*  8211 
82.19  Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність  64.11*  8219 
74.85*  8219 
82.2  Діяльність телефонних центрів     822 
82.20  Діяльність телефонних центрів  74.86  8220 
82.3  Організування конгресів і торговельних виставок     823 
82.30  Організування конгресів і торговельних виставок  74.87*  8230 
82.9  Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.     829 
82.91  Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій  74.87*  8291 
82.92  Пакування  74.82  8292 
82.99  Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.  74.85*  8299 
74.87*  8299 
75.13*  8299 

 

O  ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ     O 
84  Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування     84 
84.1  Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління     841 
84.11  Державне управління загального характеру  75.11  8411 
75.14*  8411 
84.12  Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування  75.12  8412 
84.13  Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності  75.13*  8413 
84.2  Надання державних послуг суспільству в цілому     842 
84.21  Міжнародна діяльність  75.21*  8421 
84.22  Діяльність у сфері оборони  75.22  8422 
84.23  Діяльність у сфері юстиції та правосуддя  75.23  8423* 
84.24  Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки  75.24  8423* 
84.25  Діяльність пожежних служб  75.25  8423* 
84.3  Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування     843 
84.30  Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування  75.30  8430 

 

P  ОСВІТА     P 
85  Освіта     85 
85.1  Дошкільна освіта     851 
85.10  Дошкільна освіта  80.10*  8510* 
85.2  Початкова освіта     851 
85.20  Початкова освіта  80.10*  8510* 
85.3  Середня освіта     852 
85.31  Загальна середня освіта  80.21  8521 
85.32  Професійно-технічна освіта 63.22*  8522 
63.23*  8522 
80.22  8522 
80.42*  8522 
85.4  Вища освіта     853 
85.41  Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу  80.30*  8530* 
85.42  Вища освіта  80.30*  8530* 
85.5  Інші види освіти     854 
85.51  Освіта у сфері спорту та відпочинку  80.42*  8541 
92.62*  8541 
93.05*  8541 
85.52  Освіта у сфері культури  80.42*  8542 
92.34*  8542 
85.53  Діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів  80.41  8549* 
85.59  Інші види освіти, н. в. і. у.  80.42*  8549* 
85.6  Допоміжна діяльність у сфері освіти     855 
85.60  Допоміжна діяльність у сфері освіти  74.14*  8550 

 

Q  ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ     Q 
86  Охорона здоров'я     86 
86.1  Діяльність лікарняних закладів     861 
86.10  Діяльність лікарняних закладів  85.11*  8610 
86.2  Медична та стоматологічна практика     862 
86.21  Загальна медична практика  85.12*  8620* 
86.22  Спеціалізована медична практика  85.12*  8620* 
86.23  Стоматологічна практика  85.13*  8620* 
86.9  Інша діяльність у сфері охорони здоров'я     869 
86.90  Інша діяльність у сфері охорони здоров'я  85.14*  8690 
87  Надання послуг догляду із забезпеченням проживання     87 
87.1  Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання     871 
87.10  Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання  85.14*  8710 
87.2  Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію     872 
87.20  Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію  85.11*  8720 
85.14*  8720 
85.31*  8720 
87.3  Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів     873 
87.30  Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів  85.14*  8730 
85.31*  8730 
87.9  Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання     879 
87.90  Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання  85.31*  8790 
88  Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання     88 
88.1  Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів     881 
88.10  Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів  85.32*  8810 
88.9  Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання     889 
88.91  Денний догляд за дітьми  85.32*  8890* 
88.99  Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.  75.21*  8890* 
85.32*  8890* 

 

R  МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК     R 
90  Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг     90 
90.0  Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг     900 
90.01  Театральна та концертна діяльність  92.31*  9000* 
92.34*  9000* 
90.02  Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів  92.31*  9000* 
92.32*  9000* 
92.34*  9000* 
90.03  Індивідуальна мистецька діяльність  92.31*  9000* 
92.40*  9000* 
90.04  Функціювання театральних і концертних залів  92.32*  9000* 
91  Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури     91 
91.0  Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури     910 
91.01  Функціювання бібліотек і архівів  75.14*  9101 
92.51  9101 
91.02  Функціювання музеїв  92.52*  9102* 
91.03  Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури  92.52*  9102* 
91.04  Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників  92.53  9103 
92  Організування азартних ігор     92 
92.0  Організування азартних ігор     920 
92.00  Організування азартних ігор  92.71  9200 
93  Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг     93 
93.1  Діяльність у сфері спорту     931 
93.11  Функціювання спортивних споруд  92.61  9311* 
92.62*  9311* 
93.12  Діяльність спортивних клубів  92.62*  9312 
93.13  Діяльність фітнес-центрів  93.04*  9311* 
93.19  Інша діяльність у сфері спорту  92.62*  9319 
93.2  Організування відпочинку та розваг     932 
93.21  Функціювання атракціонів і тематичних парків  92.33  9321 
93.29  Організування інших видів відпочинку та розваг  92.34*  9329 
92.62*  9329 
92.72*  9329 

 

S  НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ     S 
94  Діяльність громадських організацій     94 
94.1  Діяльність організацій промисловців і підприємців, професійних організацій     941 
94.11  Діяльність організацій промисловців і підприємців  91.11  9411 
94.12  Діяльність професійних громадських організацій  91.12  9412 
94.2  Діяльність професійних спілок     942 
94.20  Діяльність професійних спілок  91.20  9420 
94.9  Діяльність інших громадських організацій     949 
94.91  Діяльність релігійних організацій  91.31  9491 
94.92  Діяльність політичних організацій  91.32  9492 
94.99  Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.  01.50*  9499 
91.33  9499 
95  Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку     95 
95.1  Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку     951 
95.11  Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання  72.50*  9511 
95.12  Ремонт обладнання зв'язку  32.20*  9512 
52.74*  9512 
95.2  Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку     952 
95.21  Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення  52.72*  9521 
95.22  Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання  29.32*  9522 
52.72*  9522 
95.23  Ремонт взуття та шкіряних виробів  52.71  9523 
52.74*  9523 
95.24  Ремонт меблів і домашнього начиння  36.11*  9524 
36.12*  9524 
36.13*  9524 
36.14*  9524 
95.25  Ремонт годинників і ювелірних виробів  52.73  9529* 
95.29  Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку  17.40*  9529* 
36.30*  9529* 
52.74*  9529* 
96  Надання інших індивідуальних послуг     96 
96.0  Надання інших індивідуальних послуг     960 
96.01  Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів  93.01  9601 
96.02  Надання послуг перукарнями та салонами краси  93.02  9602 
96.03  Організування поховань і надання суміжних послуг  93.03  9603 
96.04  Діяльність із забезпечення фізичного комфорту  93.04*  9609* 
96.09  Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.  93.05*  9609* 

 

T  ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ     T 
97  Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги     97 
97.0  Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги     970 
97.00  Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги  95.00  9700 
98  Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання     98 
98.1  Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання     981 
98.10  Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання  96.00  9810 
98.2  Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання     982 
98.20  Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання  97.00  9820 

 

U  ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ     U 
99  Діяльність екстериторіальних організацій і органів     99 
99.0  Діяльність екстериторіальних організацій і органів     990 
99.00  Діяльність екстериторіальних організацій і органів  99.00  9900 
+380 (98) 1000-176Contacts